ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวน 4,013 คน ครูจำนวน 182 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน พนักงานราชการ 6 คน ลูกจ้างประจำ 13 คน ครูอัตราจ้าง EP 8 คน และลูกจ้างชั่วคราว 18 คน (ข้อมูล 26 เมษายน 2553) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นทีททั้งหมด 36 ไร่ 2 งาน โรงเรียนสารคามพิทยาคมได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2449 ในสมัยก่อนใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารวิทยาวิบูลย์” โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดโพธิ์ศรีธารามเป็นที่เรียน และในสมัยนั้นรับเฉพาะแต่นักเรียนชาย มีพระภิกษุเป็นครูสอน

 • พ.ศ. 2456 อำเภออุทัยสารคาม ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นจังหวัดมหาสารคาม และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนสารคามวิทยาคม” มีนายชื่น วานิชกะ(ขุนวานิชกศึกษากร) เป็นครูใหญ่คนแรก โดยสถาปนาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนเป็นต้นมา ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจาก วิทยาคม เป็น พิทยาคม ให้เหมาะสมกับสมัยนิยม
 • พ.ศ. 2461 ทางราชการเห็นว่า โรงเรียนมีนักเรียนมากสถานที่เรียนค่อนข้างจะคับแคบ จึงได้ดัดแปลงศาลาการเปรียญหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ริมหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ขณะนั้นเรียกว่าอำเภอตลาด)ให้เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนสารคามพิทยาคม อย่างไรก็ตามเมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงต้องมีการโยกย้ายสถานที่เรียนหลายครั้งเพื่อความสะดวกเหมาะสมและเป็นเอกเทศ กระทั่งวันที่ 1 เมษายน 2481 จึงเปิดอาคารเรียนแบบประชาธิปก (อาคาร 1 ปัจจุบัน) ภายหลังจากที่มีอาคารเรียนถาวรและเป็นเอกเทศแล้ว จึงได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆ
 • พ.ศ. 2511 ได้เข้าโครงการ ค.ม.ช. (โครงการโรงเรียนมัธยมชนบท)
 • พ.ศ. 2518 ได้เข้าโครงการ ค.ม.ภ.2 (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค) และใช้หลักสูตร ค.ม.ส. (โครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม)
 • พ.ศ. 2519 ได้เปิดทำการสอนโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่
 • พ.ศ. 2537 เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สคว.) เขตการศึกษา 10
 • พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2540 เข้าโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ ม.1 และ ม.4
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) ในระดับชั้น ม.1
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2550 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2553 เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 2 ปีซ้อน
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นครั้งที่สาม

รายนามผู้บริหาร[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2456 ถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 100 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคมมาแล้วทั้งสิ้น 20 คน[1] ดังนี้

ลำดับรายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระตำแหน่ง
1ขุนวาณิชกศึกษากรพ.ศ. 2456พ.ศ. 2465ครูใหญ่
2ขุนรัตนแสงศึกษากรพ.ศ. 2465พ.ศ. 2466
3นายประณต พรชัยพ.ศ. 2466พ.ศ. 2480
4นายหนู ชนะศึกพ.ศ. 2480พ.ศ. 2481
5นายประวัติ ประดิษฐานนท์พ.ศ. 2481พ.ศ. 2483
6นายดำรง มัธยมนันท์พ.ศ. 2483พ.ศ. 2490
7นายประภาส ศุภสารพ.ศ. 2490พ.ศ. 2520
8นายทรวง ยุวกาญจน์พ.ศ. 2520พ.ศ. 2521
9นายเนย วงศ์อุทุมพ.ศ. 2521พ.ศ. 2522
10นายปรัชญา ไวทยสุวรรณพ.ศ. 2522พ.ศ. 2524
11นายสุทัศน์ รัตนาพ.ศ. 2524พ.ศ. 2525
12นายทองสูรย์ ฉลวยศรีพ.ศ. 2525พ.ศ. 2532
13นายชุมพล เวียงเพิ่มพ.ศ. 2532พ.ศ. 2535
14ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชื่มชมพ.ศ. 2535พ.ศ. 2539
15นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์พ.ศ. 2539พ.ศ. 2541
16นายสมบัติ จันทภูมิพ.ศ. 2541พ.ศ. 2542
17นายนิคม งามเสน่ห์พ.ศ. 2542พ.ศ. 2544
18นายบรรจง สุรมณีพ.ศ. 2544พ.ศ. 2551ผู้อำนวยการ
19นายอดิศักดิ์ มุ่งชูพ.ศ. 2552พ.ศ. 2558ผู้อำนวยการ
20นายเกษม ไชยรัตน์พ.ศ. 25582561ผู้อำนวยการ
21นายนิพนธ์ ยศดาพ.ศ. 2561ปัจจุบันผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับโรงเรียนสารคามพิทยาคม[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน คชสารสามเศียร หรือ พระเอราวัณ หมายถึง พลังแห่งความสามัคคี ดุจพลังแห่งช้างเอราวัณ
 • สีประจำโรงเรียน เหลือง – น้ำเงิน
  • ความหมาย
   • สีเหลือง หมายถึง ความสงบสุข สันติและศีลธรรมอันดีงม เราใช้สีเหลืองนี้เพื่อมุ่งให้นักเรียนของเราเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยา มารยาทงาม เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป
   • สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง มั่นคง ตั้งใจจริงความสุขุมรอบคอบ มันสมองและสติปัญญา เราใช้สีน้ำเงิน เพื่อหวังให้นักเรียนเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง มานะบากบั่น ในการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ดีและมีสติปัญญาเฉียบแหลม
 • ปรัชญาประจำโรงเรียน กยิรา เจ กยิรา เถนํ ทำสิ่งใดพึงทำเฉพาะสิ่งนั้นให้สำเร็จ

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนสารคามพิทยาคมเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ
 • ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแผนกเกษตรกรรมแผนกคหกรรมแผนกคอมพิวเตอร์