ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม

ดร.นิพนธ์ ยศดา

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและบุคคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร