กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 63