ประชาสัมพันธ์..ให้นักเรียนทุกคนขอเปิดการใช้งานอีเมลล์ G-Suite เพื่อใช้เรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์..ให้นักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคมทุกคนลงทะเบียนขอเปิดการใช้งานอีเมลล์ G-Suite (gmail) ของโดเมนโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้