รับการนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จาก สพม. เขต 26

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้นำคณะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ เข้ารับการนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จาก สพม. เขต 26 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องเกียรติภูมิ