แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสารคามพิทยาคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

*** รออัพเดทเอกสารฉบับสมบูรณ์ ***